teamviewer
Team Viewer
youtube
Jsme na YouTube
Sdílet na Facebooku
cart
0 KčKošík
menuclose
Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ
CADservis, s.r.o.
DIČ: CZ27807436

 

ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ


Objednávky se realizují přes internetový obchod www.cadservis.com. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.
Závazným se rozumí potvrzení telefonicky nebo e-mailem, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Prodávající po přijetí objednávky kontaktuje po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Podstatnými podmínkami je zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

 

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD


Faktura je odeslána společně se zásilkou nebo elektronickou poštou ve formátu PDF (v takovém případě je pouze na zvláštní vyžádání zaslána faktura poštou). Faktura dle zákona nemusí být podepsána ani oražena.

 

ZÁRUČNÍ LIST


Vydaná faktura - daňový doklad slouží zároveň jako záruční list, pokud ke zboží výrobce nepřikládá vlastní záruční list.

 

STORNO OBJEDNÁVKY


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Každá potvrzená objednávka je závazná. Storno objednávky ze strany prodávajícího - zboží se nadále nevyrábí nebo nedodává nebo se zásadně změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)


Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb (viz. další body). V souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). V případě, že se zákazník rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, žádáme o dodržení níže uvedených podmínek:

- Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství.
- Zákazník písemně upozorní prodávajícího, že žádá o odstoupení od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.
- Pokud zákazník zboží obdržel(a) a převzal(a), zašle jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt s originálním dokladem o koupi.
- Zákazník by měl zboží odeslat doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě či poškození.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží zákazník peníze za zboží složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
Prodávající je dle zákona oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží. Zákazník se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.
V souladu s § 53 odst. 8 písmeno d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy v případě audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

 

DODACÍ PODMÍNKY


Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V jiných případech bude zákazník informován o delší dodací lhůtě.
Místo odběru je dáno objednávkou zákazníka. Za splnění dodávky je považováno dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zajistí dopravu na určenou adresu prostřednictvím smluvních partnerů. Typ dopravy a adresu určení zákazník volí při objednání zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Pro administrativní komunikaci musí prodávající znát některá osobní data zákazníka. Tato data prodávající chrání a neposkytuje je třetím osobám.
Použitím internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním dat. Dále může být informován o novinkách e-mailem nebo telefonicky. Pokud se nadále rozhodne, že tyto informace nechce dostávat, na přání bude odebrán z databáze osob. Prodávající může odstoupit od záruky bezpečnosti v případě krádeže dat (hacker, zloděj).

 

PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ


Prodávající je majitelem zboží do doby úplného zaplacení ceny zboží dobírkou nebo bankovním převodem (typ platby se stanoví při objednávce či potvrzení objednávky zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

 

CENY


Ceny na internetovém obchodě www.cadservis.com jsou platné pouze pro elektronickou objednávku a platbu dobírkou.

 

ZÁKON O ELEKTROODPADU


Ze zákona vyplývá výrobcům/dovozcům elektrozařízení uvedených v příloze tohoto zákona povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu. Toto se děje formou tzv. Recyklačního poplatku, který bude výrobcem/dovozcem fakturován na každém prodejním dokladu jako samostatná položka pro každý druh produktu, přičemž tento je dále přeúčtováván prodejcům dotčených produktů. Tito jsou povinni Recyklační poplatek přenést finálně až na spotřebitele (konečného uživatele) produktu.

 

AUTORSKÁ ODMĚNA


Podobně jako u poplatků za recyklaci bude na faktuře u vybraného zboží účtována tzv. autorská odměna. Její výše je uvedena u daných výrobků přímo v internetovém obchodě.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Dojde-li ke změně příslušných právních norem, nebo v obchodní politice společnosti, vyhrazuje si prodávající právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí na internetových stránkách www.cadservis.com